EXTRACTION (2020) Nín Thở Với Cú One-Shot 12 phút của Chris Hemsworth

Netflix đã làm một lựa chọn sáng suốt khi mang lại cho tất cả những người mê điện ảnh, hoặc những người đã quá chán với các nội dung giải trí của Youtube, hoặc những người không thể đi ra rạp giữa những ngày cách ly đại dịch Corona, một bộ phim hành động đúng…